KONTAKT

UNOX-ESHOP
GLS Gastro
tel: 602 175 783
info@unox-eshop.cz
www.glsgastro.cz

NOVINKY

arr3AKCE - Konvektomat velikost 20 GN 1/1 - XEVC-2011-EPR PLUS - AKCE SUPER CENA NA DOTAZ !   V případě zájmu volejte na tel. číslo: 602 175 783...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 153 000 Kč
skladem
naše cena 169 000 Kč
skladem
naše cena 35 900 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 359 000 Kč
skladem
naše cena 509 000 Kč
skladem
naše cena 189 000 Kč
skladem

 

 

KATALOGY KE STAŽENÍ 

 

 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Předmět podmínek:

Smluvní strany: Lubomír Šindelář, Okružní č.7 ,664 91 Ivančice, IČO : 64500390, DIČ : CZ6906244532 ,Živnostenský list vydal Obecní živnostenský úřad č.j.:OŽÚ-88-2012-SLA/4 (dále jen prodávající) a podnikatelský subjekt (dále jen kupující) se dohodly na uzavření těchto „Obchodních podmínek“  a zavazují se:

 

a) prodávající k dodání zboží

b) kupující k převzetí a zaplacení prodejní ceny za objednané a dodané zboží

Všeobecné ustanovení:

Obchodní podmínky jsou platné pro obě smluvní strany v okamžiku objednání zboží kupujícího písemnou formou (také elektronickou formou přes e-shop), a následné potvrzení přijmutí a potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu. Platnost obchodních podmínek se vztahuje pouze na zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce zaslané kupujícímu. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí bez výhrad těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v případném dodatku smlouvy stanoveno výslovně něco jiného. Pro kupující (podnikatelský subjekt) neplatí možnost  možnost vrácení  zboží-výrobku v původním obalu objednaného prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Objednání zboží a potvrzení objednávky:

Objednávka kupujícího je platná pouze v případě že bude řádně a úplně vyplněna. O přijetí objednávky bude prodávající co nejdříve kupujícího informovat a tím potvrdit její platnost. Prodávající je oprávněn po obdržení objednávky se s kupujícím písemně či telefonicky zkontaktovat  ( např. ohledně další specifikace objednávky, dopravy, převzetí zboží, montáž  atd.)V případě řádně nevyplněné objednávky - kupní smlouvy se bude objednávka považovat za neplatnou.

Termín dodání zboží:

Termín dodání je závislí dle aktuálního stavu skladu prodávajícího, dodavatelů, velkoskladů a výrobců jak tuzemských či zahraničních. Předpokládaný termín dodání Vám bude písemně oznámen ( nebo telefonicky dohodnut) při potvrzení objednávky. Není-li zboží skladem je termín dodání potvrzen zákazníkovi dle možnosti výrobce, dodavatele. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů (včetně celkové platby za objednané zboží, případně zálohové platby po připsání na běžný účet) které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Ceny zboží a platební podmínky:

Cena výrobku je na internetových stránkách (e-shopu) uváděna bez ceny za dopravu, příplatku za dobírku, případně montáže výrobku. Cena za dopravu nebude připočtena v případě, že zboží je označen popisem DOPRAVA ZDARMA. Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách (e-shopu) prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V tomto případě bude kupující informován před prodejem či dodání zboží s možností od kupní smlouvy odstoupit. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti prodávajícímu nebo u dopravce. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Není-li stanoveno jinak prodávající požaduje platbu předem – kupujícímu po obdržení objednávky bude zaslána zálohová faktura a následně po obdržení platby na běžný účet daňový doklad.  Při domluvené formě zálohové platby bude stanovena výše zálohy ve výši 20-30% s ceny s DPH  v závislosti na druhu zboží ( zahraniční výrobce, výroba na zakázku, speciální technologie, obrátkovost zboží atd.) Při zrušení objednávky nebo záměrnému nepřevzetí zboží kupujícím z jakýchkoli důvodů bude záloha použita jako stornopoplatek v plné výši. Doplatek do celkové ceny objednaného zboží je kupující povinen uhradit dopravci, přímo prodávajícímu nebo jeho zástupci v hotovosti. V případě že tak nebude učiněno, prodávající si vyhrazuje právo nepředat zboží kupujícímu a odvézt zboží zpět prodávajícímu. Při  platbě na dobírku od kupujícího vybírá peníze řidič dopravní společnosti (nejčastěji PPL) .Cena dobírky se skládá z ceny zboží včetně DPH, dále cena za dopravu + doběrečné. Účtovaná cena dopravy se v každém případě řídí platnými ceníky dopravních společností nebo České pošty.

Doprava zboží:

Cenu za dopravu prodávající účtuje dle platného ceníku dopravních společností (nejčastěji PPL). Aktuální ceny dopravy a dobírky je možno zjistit na internetových stránkách těchto společností. Dopravní společnost zodpovídá za řádné doručení zásilky-zboží kupujícímu, který je povinen zkontrolovat doručenou zásilku, zda nedošlo k mechanickému poškození obalu, ještě před jejich převzetím a zaplacením doručovateli. Předejdete tak zbytečným problémům s řešením reklamací.Převzetím zboží od přepravce a podepsaní jeho potvrzení stvrzujete, že zboží jste přebrali řádně zabalené a v neporušeném obalu, bez poškození. Na pozdější reklamace nebereme zřetel. Pokud zjistíte, že je obal porušený (obal pomačkaný, roztrhaný, rozmočený), sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. Dále Vás budeme informovat o dalším postupu při reklamaci a to konkrétně pro danou dopravní společnost. V případě že i přes opticky nepoškozený obal po rozbalení a odjezdu dopravce zjistíte, že výrobek je poškozen ( např. prasklé sklo, promáčknutí) tak nás neprodleně informujte a pořiďte foto poškození. Zajistíme řešení s dopravní společností, dodavatelem nebo přímo s výrobcem.

Ustanovení o zprovoznění-instalaci koupeného zboží- výrobku, technologie:

Prodávající se zavazuje dodat zboží s návodem  ke správnému používání výrobku a instalace (není-li v návodu dokumentace k instalaci výrobku, prodávající neprodleně dodá v elektronické podobě).Kupující je povinen obeznámit se s návodem výrobku, tak i osoby které  s výrobkem budou pracovat (používat jej). Závady nebo poruchy na výrobku způsobené neodborným zacházením či z důvodů neproškolené (nebo neobeznámené s návodem výrobku) obsluhy nebudou uznány v záruční lhůtě a veškeré náklady s opravou připadnou na vrub kupujícího.V případě, že kupující bude provádět instalaci ( např. připojení do el. sítě, vodovodní řád, odpad atd.) výrobku sám nebo zprostředkovaně přes jiný podnikatelský subjekt nebo jinou osobu, je kupující zodpovědný za správnost instalace dle platných technických a bezpečnostních norem či předpisů České republiky.

V případě nedodržení tohoto ustanovení zaniká nárok na záruční lhůtu výrobku a prodávající není zodpovědný za veškeré možné následné škody na výrobku, tak i na ostatním majetku či zdraví osob.

Záruční podmínky:

Prodávající nese odpovědnost za vady zboží. Na celý sortiment prodávaného zboží poskytuje prodávající záruku 12 měsíců,není-li na internetových stránkách e-shopu prodávajícího uvedeno jinak.V případě že není u dodaného zboží-výrobku záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad vystavený prodávajícím.Pro uplatnění materiálové záruky je nutné vyplnit reklamační protokol uvést výrobní číslo zboží, číslo faktury prodávajícího a další údaje (viz reklamační protokol) .Jiný způsob reklamace nebude akceptován.Pro uznání záruky je zapotřebí odeslat reklamovaný náhradní díl s kopii vyplněného reklamačního protokolu poštou nebo jiným způsobem na adresu prodávajícího, nejlépe při uplatňování reklamace, nejpozději však do 10 dní od obdržení nového náhradního dílu. V případě neodeslání poškozeného dílu nebo pozdního dodání nebude reklamace uznána.

Uznání záruky se řídí „Záručními podmínkami“ prodávajícího.

Záruka nemůže být uznána:

a) pří neúplně vyplněném servisním reklamačním protokolu  b) poškození vzniklé dopravou,nesprávná manipulace a použití nepřiměřené síly   c) je-li zařízení neodborně nainstalováno,obsluhováno,provozováno v rozporu návodu k použití d) na poruchy zaviněné nesprávným zacházením či umístěním v nevhodném prostoru (vlhké,horké,prašné,chemicky či jinak nevhodné)  e) na vady vzniklé opotřebením,mechanickým poškozením či znečištěním přístroje  f) na výměnu žárovek,těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot,na funkčnítermopojistky a jejich opětovné   zapojení,na spotřební materiál  g) na vady způsobené používáním jiného materiálu než je originál   h) na poškození způsobená ohněm, vodou,teplem, statickou elektřinou nebo přepětím  i) při vzniku vady způsobené neodvratnou událostí (povodeň,živelná pohroma)  j) na poškození způsobená v rozporu tech.normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice.  k) jedná-li se o vadu jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění,programování,odvápňování,výměna filtrů apod. Upozornění:  a)přístroje,které nejsou pevně připojeny k elektřině, plynu, k vodovodnímu řádu je kupující povinen dopravit na vlastní náklady k objednané servisní organizaci( mimo výrobků se změněným záručním režimem), pečlivě zabalené pokud možno v původním obalu. Za poškození vzniklé dopravou nenese odpovědnost prodávající. b)při ohlášených závadách nespadajících do záručních oprav, budou náklady spojené fakturovány a zboží bude zasláno zpět ke kupujícímu až po uhrazení faktury.  c)provoz technologie je možný pouze dle platných norem. d)povinností kupujicího je se seznámit s těmito záručními podmínkami podle kterých se záruční služby řídí.   e)Tyto záruční podmínky jsou součástí našich Všeobecných obchodních podmínek

Závěrečná ustanovení:

Prodávající a kupující se zavazují řešit veškeré spory, vzniklé mezi nimi, smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany vyřešení sporu vzájemným jednáním, smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodován v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, u Rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky, v souladu se zákonem č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a Řádem rozhodčího soudu. Kupující a prodávající souhlasí v plném znění s uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami a prohlašují, že s nimi souhlasí ze své svobodné vůle a to bez jakéhokoliv nátlaku či jiných pro ně nepříznivých okolností. Případné změny budou provedeny písemnou formou. Tyto obchodní podmínky uvedené na internetové stránce  (e-shopu) platí v plném znění a bez výhrad prodávajícího v den odeslání písemné (a to i elektronickou formou) objednávky kupujícího.

Platné od 18.11.2014